Algemene voorwaarden

Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Lianne's Visagie en een cliënt waarop Lianne's Visagie deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen schoonheidssalon
Lianne's Visagie zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Lianne's Visagie zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 / 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Lianne's Visagie melden. Per behandeling wordt bij het maken van de afspraak aangegeven wat de termijn is. In de afspraak bevestiging via de email wordt deze termijn nogmaals bevestigd. Het verzetten of annuleren van een afspraak wordt alleen geaccepteerd indien dit telefonisch is doorgegeven via het hiervoor bekende telefoonnummer of via de link in de ontvangen email voor het aanpassen / annuleren van een afspraak. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Lianne's Visagie de 50% van het bedrag voor de afgesproken behandeling aan de klant berekenen.

Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Lianne's Visagie de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen.

Lianne's Visagie moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden.

Betaling
Lianne's Visagie vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op haar website en vermeld de standaard prijzen van de producten in de salon mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per tikkie te voldoen.

Persoonsgegevens & privacy
De klant voorziet Lianne's Visagie vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Lianne's Visagie behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Lianne's Visagie zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.

Geheimhouding
Lianne's Visagie is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Lianne's Visagie verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid
Lianne's Visagie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Lianne's Visagie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon.

Garantie
Lianne's Visagie geeft de klant één week (7 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:

De klant andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt
De klant de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
De klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
De klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
Wanneer de klant niet tevreden is over een bij Lianne's Visagie gekochte producten, geld geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten van de schoonheidssalon doch binnen een week (7 dagen).

Beschadiging & diefstal
Lianne's Visagie heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Lianne's Visagie meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten
Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Lianne's Visagie en de behandelende schoonheidsspecialiste. Lianne's Visagie moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Lianne's Visagie de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Lianne's Visagie en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Behoorlijk gedrag
De klant behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Lianne's Visagie het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

Recht
Op elke overeenkomst tussen Lianne's Visagie  en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.